Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Yüzleştiği Sorunlar ve Destek Talepleri

Kadın Kooperatifleri ağ oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesi projesi

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ve SİMURG– Kadın Kooperatifleri Birliği tarafından düzenlenen, Kadın Kooperatifleri ağ oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesi projesi 5-6 haziran 2024 tarihinde Kozyatağı Hilton Hotelde gerçekleştirildi.

Türkiye’de kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla kurulan kadın kooperatifleri, son yıllarda önemli bir rol oynamaktadır. Bu kooperatifler, kadınların ekonomik özgürlüğünü ve güçlenmelerini sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmaktadır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, kadınların istihdam olanaklarını arttırarak aile ekonomisine de destek olmaktadır.

Kadın kooperatifleri, kadınların üretim sürecine dahil olmalarını sağlayarak onların ekonomik bağımsızlıklarını arttırmaktadır. Bu kooperatifler, kadınların girişimciliklerini destekleyerek kendi işlerini kurmalarına ve gelir elde etmelerine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda kadınların sosyal ilişkilerini güçlendirmelerine ve toplumsal hayata aktif bir şekilde katılmalarına da olanak sağlamaktadır.

Kadın kooperatifleri, kadınların üretimde ve ticarette yer almalarını sağlayarak ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Kadınların tarım, el sanatları, gıda üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren kooperatifler sayesinde hem yerel ürünlerin tanıtımı hem de ekonomik gelirin arttırılması sağlanmaktadır. Bu şekilde kadınlar, ekonomik alanda daha aktif bir rol oynayarak toplumsal değerlerin güçlenmesine de katkıda bulunmaktadır.

Kadın kooperatifleri, kadınlara iş fırsatları yaratmanın yanı sıra onların eğitimlerini ve kapasitelerini arttırmak için de çalışmaktadır. Bu kooperatifler, kadınların meslek edinmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına destek olmaktadır. Aynı zamanda kadınların liderlik ve yönetim becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyarak onların toplumsal alandaki etkilerini arttırmaktadır.

 Karşılaşılan Sorunlar

Sürdürmeye çalıştıkları kooperatifleri için talepleri dinledik..

Yerel Yönetim ve Devlet Desteği arzulanmaktadır. Vergiler Kooperatifleri bezdirmiş durumda, Kademeli cirolara göre vergilerin alınması ilk istekleri…

KEDV’in misyonu

Kadınların yaşamlarını, toplumlarını ve dünyayı dönüştürmeleri için güçlendirilmesi misyonu taşıyan KEDV, kadınların kolektif bir şekilde eşitlikçi, kapsayıcı ve güçlü bir toplum oluşturma çalışmalarını desteklemeyi hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, kadınların, ailelerinin ve içinde yaşadıkları toplumların sosyal, ekonomik ve politik imkânlarını geliştiren ve dönüştüren yerel kalkınma inisiyatiflerine liderlik etmelerini desteklemektedir

SİMURG, kadın kooperatifleri arasındaki iletişimi güçlendiriyor, ulusal ve küresel düzeyde deneyim paylaşımını kolaylaştırıyor. kurumsal kapasite geliştirme ve program desteği sağlıyor.SİMURG, kadın kooperatiflerinin ekonomik girişimlerini destekliyor.

Simurg Kadın Kooperatifler Birliği- Kadınların Gücüyle Değişen Hayatlar

Simurg Kadın Kooperatifler Birliği, kadınların ekonomik ve sosyal alanda güçlenmesini hedefleyen önemli bir girişim olarak dikkat çekiyor. Türkiye genelinde çeşitli kadın kooperatiflerini bir araya getiren bu birlik, kadınların üretim süreçlerine aktif katılımını teşvik ediyor ve onların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasına yardımcı oluyor.

Simurg Kadın Kooperatifler Birliği’nin temel misyonu, kadınların ekonomik faaliyetlerde etkin rol almasını sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemektir. Vizyonları ise, kadınların güçlenmesi yoluyla daha adil ve sürdürülebilir bir toplum oluşturmak olarak tanımlanabilir.

Faaliyetler ve Projeler

Birlik, üye kooperatifler aracılığıyla birçok alanda faaliyet göstermektedir. El sanatları, gıda üretimi, tarım, tekstil ve hizmet sektörü gibi çeşitli alanlarda üretim yapan kadınlar, hem yerel hem de ulusal pazarlarda kendilerine yer bulmaktadır. Ayrıca, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak, kadınların işletme yönetimi, pazarlama ve finans konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır.

Başarı Hikayeleri

Simurg Kadın Kooperatifler Birliği’nin üye kooperatifleri, başarı hikayeleriyle de dikkat çekmektedir. Örneğin, bir el sanatları kooperatifi, yerel motifleri kullanarak ürettiği ürünlerle hem yurtiçi hem de yurtdışında büyük ilgi görmüştür. Bir başka kooperatif ise, organik tarım faaliyetleriyle yerel pazarda önemli bir yer edinmiş ve kadın çiftçilerin gelirlerini artırmıştır.

Sosyal Etki ve Toplumsal Dönüşüm

Birlik, kadınların ekonomik alanda güçlenmesiyle birlikte toplumsal dönüşümü de hedeflemektedir. Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması, aile içi dinamikleri olumlu yönde etkilemekte ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmaktadır. Ayrıca, kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi, çocuklarına ve çevrelerine de olumlu örnek teşkil etmektedir.

Gelecek Planları

Simurg Kadın Kooperatifler Birliği, gelecekte daha fazla kadına ulaşmayı ve daha geniş bir ağ oluşturmayı planlamaktadır. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, dijital pazarlama ve e-ticaret gibi alanlarda da kadınları desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, uluslararası işbirlikleriyle, kadınların küresel pazarlarda da rekabet edebilir hale gelmesini hedeflemektedir.

Türkiye’de Kadın Kooperatiflerinin Yüzleştiği Sorunlar ve Destek Talepleri

Türkiye’de kadın kooperatifleri, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasında ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, bu kooperatifler faaliyetlerini sürdürürken çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Devlet ve yerel yönetimlerin desteği, kadın kooperatiflerinin daha etkili ve sürdürülebilir bir şekilde çalışabilmesi için kritik önem taşımaktadır.

Devlet ve Yerel Yönetim Destek Talepleri

Karşılaşılan Sorunlar

Finansal Kaynak Eksikliği; Kadın kooperatiflerinin en büyük sorunlarından biri finansal kaynak eksikliğidir. Kooperatifler, başlangıç sermayesi, işletme giderleri ve büyüme yatırımları için yeterli finansmana erişimde zorluk yaşamaktadır. Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar, kooperatiflere kredi verirken teminat talep etmekte ve bu durum, özellikle düşük gelirli kadınlar için büyük bir engel oluşturmaktadır.

Finansal Destek ve Teşvikler

Kadın kooperatifleri, devlet ve yerel yönetimlerden finansal destek ve teşvikler talep etmektedir. Hibe programları, düşük faizli krediler ve vergi indirimleri, kooperatiflerin finansal yükünü hafifletebilir ve büyümelerini destekleyebilir. Ayrıca, kooperatiflerin krediye erişimini kolaylaştıracak teminatsız kredi imkanları da büyük bir ihtiyaçtır.

Eğitim ve Kapasite Geliştirme İhtiyacı

Birçok kadın kooperatifi, işletme yönetimi, pazarlama, finansal yönetim ve yasal süreçler konularında yeterli bilgiye sahip değildir. Bu bilgi eksikliği, kooperatiflerin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini zorlaştırmaktadır. Eğitim ve kapasite geliştirme programlarına erişim, kooperatiflerin sürdürülebilirliğini artırmak için hayati öneme sahiptir.

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Devlet ve yerel yönetimler, kadın kooperatiflerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak onların kapasite gelişimini destekleyebilir. İşletme yönetimi, pazarlama, finansal yönetim ve dijital beceriler konularında verilecek eğitimler, kooperatiflerin daha profesyonel ve rekabetçi olmasını sağlayacaktır.

Pazarlama ve Dağıtım Kanallarına Erişim

Kadın kooperatifleri, ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmakta zorlanmaktadır. Pazarlama ve dağıtım kanallarına erişim eksikliği, kooperatiflerin satışlarını ve gelirlerini sınırlamaktadır. Özellikle dijital pazarlama ve e-ticaret alanlarında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayan kooperatifler, rekabet avantajını kaybetmektedir.

Pazarlama ve Dağıtım Destekleri

Kadın kooperatiflerinin ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırabilmesi için devlet ve yerel yönetimlerin pazarlama ve dağıtım desteği sağlaması gerekmektedir. Fuar katılımı, e-ticaret platformlarına erişim, reklam ve tanıtım kampanyaları gibi alanlarda sunulacak destekler, kooperatiflerin satışlarını artırmasına yardımcı olabilir.

Yasal ve Bürokrasik Engeller

Kadın kooperatifleri, yasal ve bürokratik süreçlerde çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. Kooperatiflerin kurulması, işletilmesi ve denetlenmesi süreçlerinde karmaşık ve zaman alıcı prosedürler, kadınların motivasyonunu düşürmekte ve faaliyetlerini zorlaştırmaktadır.

Yasal ve Bürokrasik Kolaylıklar

Kadın kooperatiflerinin yasal ve bürokratik süreçlerde karşılaştığı engellerin azaltılması için reformlar yapılmalıdır. Kooperatiflerin kurulması ve işletilmesi süreçlerinde sadeleştirilmiş ve hızlandırılmış prosedürler, kadınların daha kolay ve hızlı bir şekilde faaliyete geçmesini sağlayacaktır.

Türkiye’de kadın kooperatifleri, karşılaştıkları çeşitli sorunlara rağmen, kadınların ekonomik ve sosyal alanda güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Devlet ve yerel yönetimlerin sunacağı finansal destekler, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, pazarlama ve dağıtım destekleri ile yasal kolaylıklar, bu kooperatiflerin sürdürülebilirliğini ve etkinliğini artıracaktır. Kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ekonomik kalkınmanın hızlandırılması için önemli bir adımdır.

yilmazparlar@yahoo.com